Hedaer
Copy

ราชกิจจาฯ ประกาศ 21 จังหวัดมีจำนวนประชากร สิ้นปี65 มากที่สุด

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ลงนามโดย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย

โดยทั่วประเทศ ไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน เป็นสัญชาติไทย 65,106,481 แยกเป็นชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน และไม่ได้เป็นสัญชาติไทย จำนวน 983,994 คน และเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีประชากรมากที่สุดในประเทศ รวมจำนวน 5,494,932 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คน

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน มี 21 จังหวัด ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร 2.ขอนแก่น 3.ชลบุรี 4.ชัยภูมิ 5.เชียงราย 6.เชียงใหม่ 7.นครราชสีมา 8.นครศรธรรมราช 9.นครสวรรค์ 10.นนทบุรี 11.บุรีรัมย์ 12.ปทุมธานี 13.ร้อยเอ็ด 14.ศรีสะเกษ 15.สกลนคร 16.สงขลา 17.สมุทรปราการ 18.สุราษฎร์ธานี 19.สุรินทร์ 20.อุดรธานี และ 21.อุบลราชธานี

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น